Udział Maryi w dziele Jej Syna (cz. I)

Jak Chrystus jest Synem Boga przez swe niewypowiedziane i wiekuiste rodzenie się „z łona Ojca”: „Tyś Synem moim, jam Cię dziś zrodził”, tak jest Synem człowieczym przez swe narodzenie w czasie z łona niewiasty: „Posłał Bóg Syna swego, narodzonego z niewiasty”. Tą niewiastą jest Maryja, lecz ta niewiasta jest również Dziewicą. Z Niej i z Niej tylko samej wziął Chrystus swoją ludzką naturę; Jej zawdzięcza to, że jest Synem ludzkim; Ona jest prawdziwą Matką Boga. Maryja zajmuje więc w chrystianizmie stanowisko jedyne transcendentne i zasadnicze. Tak samo jak nie można oddzielać w Chrystusie „Syna człowieczego” od „Syna Bożego”, tak nie można odłączyć Maryi od Jezusa; faktycznie wchodzi Ona tak głęboko w tajemnicę Wcielenia, że jest złączona z samą istotą tej tajemnicy.

Przez swe narodzenie w czasie, Jezus jest prawdziwym Synem Maryi; jedyny Syn Boga jest równ1eż jedynym Synem Maryi. Na tym polega owa niewypowiedziana łączność między Jezusem a Maryją: Ona jest Matką Jego, a On Jej Synem. Ta łączność jest nierozerwalna; i jak Jezus jest równocześnie Synem Boga, który przyszedł świat zbawić, Maryja jest wewnętrznie zespolona z żywotną tajemnicą całego Chrystianizmu. Wyjątkowy przywilej macierzyństwa Bożego jest fundamentem wszystkich wielkości Maryi.

W planie Bożym Maryja jest nierozdzielnie złączona z Jezusem, a nasza świętość zależy od jak najbardziej ścisłego dostosowania się do planów Bożych. W odwiecznych myślach, Maryja jest związana z istotą tajemnicy Chrystusa; Matka Jezusa — jest Ona Matką Tego, w którym wszystko znajdujemy. Według planu Bożego, otrzymujemy życie tylko przez Chrystusa, Człowieka-Boga: „Nikt nie przychodzi do Ojca jak tylko przeze mnie”; ale Chrystusa otrzymaliśmy przez Maryję: „dla nas ludzi i dla naszego zbawienia zstąpił z niebios i przyjął ciało z dziewicy Maryi”.
Taki jest porządek Boży. Jest on niewzruszony. Miał swe znaczenie nie tylko w chwili Wcielenia, ale i teraz, kiedy chodzi o rozdział dla dusz owoców Wcielenia. Dlaczego? Dlatego że źródłem łaski jest Chrystus, Słowo wcielone; lecz to, że jest Chrystusem, pośrednikiem, pozostaje w nierozerwalnym związku z ludzką naturą, którą wziął z dziewicy Maryi.

o. Kolumbian Marmion, W obliczu cierpienia

Nabożeństwo pierwszych sobót

czytaj dalej

Uroczystości i święta

czytaj dalej

Copyright 2012–2017 Serwis Rycerstwa Niepokalanej Tradycyjnej Obserwancji