Polityka prywatności (Rycerze)

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

 W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”) przedstawiamy poniższą informację.

 

§ 1.            Wskazanie administratora
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Fundacja Militia Immaculatae, 04-886 Warszawa, ul. Garncarska 34 (dalej „Fundacja”). W sprawach przetwarzania danych osobowych prosimy o kontakt na adres email: sekretariat@militia-immaculatae.org.

§ 2.           Cele oraz podstawa prawna przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
Fundacja przetwarza Pani/Pana dane osobowe przede wszystkim w celu przekazywania Pani/Panu informacji związanych z działalnością Fundacji, a przede wszystkim zapisania Pani/Pana i pozostawania członkiem Rycerstwa Niepokalanej Tradycyjnej Obserwancji oraz wysyłania informacji drogą mailową (art. 6 ust. 1 lit (a) RODO).

§ 3.           Obowiązek podania danych osobowych
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jest jednak związane z przystąpieniem do ruchu Militia Immaculatae.

§ 4.          Informacje o odbiorcach Pani/Pana danych osobowych
W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych w celach wskazanych w pkt. 2, Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane wyłącznie organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów prawa i nie będą udostępniane jakimkolwiek innym podmiotom.

§ 5.           Okresy przetwarzania danych osobowych
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu odwołania przez Pana/Panią swojej zgody na takie przetwarzanie.

§ 6.          Profilowanie oraz zautomatyzowane podejmowanie decyzji
Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystane do profilowania Pani/Pana lub do zautomatyzowanego podejmowania decyzji względem Pani/Pana.

§ 7.           Prawa osoby, której dane dotyczą
Fundacja pragnie zapewnić Panią/Pana, że wszystkim osobom, których dane osobowe są przetwarzane przez Fundację przysługują odpowiednie prawa wynikające z RODO. W związku z tym, przysługują Pani/Panu w szczególności następujące prawa:
1.       prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
2.      prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku, gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
3.      prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. „prawo do bycia zapominanym”);
4.      prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych.

§ 8.          Prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych
W zakresie, w jakim udzieliła Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

§ 9.          Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
W przypadku uznania, że przetwarzanie przez Fundację Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego.

§ 10.      Przekazywanie danych osobowych do podmiotów spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego („EOG”) lub organizacji międzynarodowych
Fundacja nie będzie udostępnić Pani/Pana danych osobowych podmiotom mającym siedzibę poza EOG.