Polityka prywatności

Zakres tego dokumentu
Ochrona Państwa danych osobowych, gromadzonych podczas Państwa wizyt na stronach internetowych Fundacji Militia Immaculatae, jest dla nas niezmiernie ważna. Polityka prywatności, którą mają Państwo przed sobą dotyczy danych osobowych gromadzonych przez Fundację Militia Immaculatae i odnosi się do witryny www.militia-immaculatae.org

Korzystanie ze stron internetowych Fundacji Militia Immaculatae jest możliwe bez podawania jakichkolwiek danych osobowych; jeżeli jednak osoba, której dane dotyczą, chce skorzystać ze specjalnych działań Fundacji za pośrednictwem naszej strony internetowej, przetwarzanie danych osobowych może okazać się konieczne. Jeżeli przetwarzanie danych osobowych jest konieczne i nie ma ustawowej podstawy do takiego przetwarzania, zwykle uzyskujemy zgodę podmiotu danych.

Przetwarzanie danych osobowych, takich jak imię i nazwisko, adres, adres e-mail lub numer telefonu osoby, której dane dotyczą, musi być zawsze zgodne z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych (GDPR) i z krajową ochroną danych. Za pomocą tego oświadczenia o ochronie danych nasza Fundacja pragnie poinformować o charakterze, zakresie i celu danych osobowych, które zbiera, używa i przetwarza. Ponadto osoby, których dane dotyczą, są informowane za pomocą tej deklaracji o ochronie danych o prawach, do których są uprawnieni.

Niniejsza Polityka prywatności nie odnosi się do usług stron trzecich ani do żadnych witryn, które mogą Państwo odwiedzać poprzez linki zamieszczone na naszych stronach, włącznie z mediami społecznościowymi i blogami. Niniejszy dokument nie odnosi się także do żadnych usług oferowanych przez witryny, które promują lub reklamują naszą witrynę.

Polityka prywatności dotyczy strony internetowej militia-immaculatae.org. Korzystając z tej witryny, użytkownik zgadza się, że Fundacja Militia Immaculatae ma upoważnienie do zbierania, używania i ujawniania danych osobowych użytkownika zgodnie z przepisami i postanowieniami tej umowy.

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
 W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”) przedstawiamy poniższą informację.

1. Wskazanie administratora
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Fundacja Militia Immaculatae, 04-886 Warszawa, ul. Garncarska 34 (dalej „Fundacja”). W sprawach przetwarzania danych osobowych prosimy o kontakt na adres email: info@militia-immaculatae.org.

2. Cele oraz podstawa prawna przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
Fundacja przetwarza Pani/Pana dane osobowe wyłącznie w celu realizacji Pani/Pana zamówienia i prośby o przesłanie publikacji. (art. 6 ust. 1 lit (a) oraz (b) RODO).

3. Obowiązek podania danych osobowych
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, bez tych danych jednak nie możemy przesłać Państwu publikacji.

4. Informacje o odbiorcach Pani/Pana danych osobowych
W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych w celach wskazanych w pkt. 2, Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane wyłącznie organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów prawa i nie będą udostępniane jakimkolwiek innym podmiotom.

5. Okresy przetwarzania danych osobowych
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie na potrzeby realizacji zamówienia i zostaną usunięte z bazy w terminie 14 dni po wysyłce publikacji na wskazany przez Panią/Pana adres.

6. Profilowanie oraz zautomatyzowane podejmowanie decyzji
Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystane do profilowania Pani/Pana lub do zautomatyzowanego podejmowania decyzji względem Pani/Pana.

7. Prawa osoby, której dane dotyczą
Fundacja pragnie zapewnić Panią/Pana, że wszystkim osobom, których dane osobowe są przetwarzane przez Fundację przysługują odpowiednie prawa wynikające z RODO. W związku z tym, przysługują Pani/Panu w szczególności następujące prawa:

  • prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
  • prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku, gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
  • prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. „prawo do bycia zapominanym”);
  • prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych.

8. Prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych
W zakresie, w jakim udzieliła Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

9. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
W przypadku uznania, że przetwarzanie przez Fundację Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego.

10. Przekazywanie danych osobowych do podmiotów spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego („EOG”) lub organizacji międzynarodowych
Fundacja nie będzie udostępnić Pani/Pana danych osobowych podmiotom mającym siedzibę poza EOG.