Triumf Niepokalanej

Czasopismo “Triumf Niepokalanej” można otrzymać w kącikach M.I. w kaplicach lub zamówić poprzez formularz dostępny TUTAJ

Triumf Niepokalanej 3/2024

Nowy numer Triumfu Niepokalanej poświęcony zagadnieniu dwóch światów, które ścierają się w naszym życiu; dwóch królestw, z których jedno z nich możemy wybrać dzięki wolnej woli, jaką obdarował nas Pan Bóg.

Przed nami otwierają się dwie drogi: jedna prowadzi do królestwa ducha, królestwa Bożego; druga — do królestwa ciała i mamony. Którą z nich wybierasz każdego dnia? Walka jest trudna.

do pobrania


Triumf Niepokalanej 2/2024

W tym numerze Triumfu Niepokalanej chcemy przypomnieć, co spowodowało powołanie do życia potężnej Armii Niepokalanej. Był to ideał, któremu św. Maksymilian był wierny podczas całego życia: „żyję tylko dla dusz i doprowadzenia ich do zbawienia”.
„Miłujcie się wzajemnie tak, jak Ja was umiłowałem”. Pan Jezus nazywa to swoim nowym przykazaniem. Jak Chrystus nas umiłował? Dał wszystko, aby uratować nasze dusze od wiecznej nędzy i doprowadzić do wiecznej błogości. Musimy więc zadać sobie pytanie: czy miłujemy naszego bliźniego tak, jak On go umiłował? Czy często myślimy o zbawieniu dusz? Raczej nie. A jeśli życzymy komuś dobrze, często sprowadza się to do zdrowia, dobrego samopoczucia i sukcesu.

do pobrania

 


Triumf Niepokalanej 1/2024

Ecce Ancilla Domini — „Oto ja Służebnica Pańska”. W tych słowach Najświętszej Maryi Panny wyraża się prawda o tym, za kogo sama siebie uważała. Doskonale wiedziała, że jest stworzeniem Bożym, dlatego nawet cień pychy nie mógł skalać Jej Niepokalanego Serca.

Pewnego wybranego już przed wiekami dnia w mieście Nazaret rozpoczęło się dzieło odkupienia. Bóg wysłał jednego ze swoich archaniołów— Gabriela — do Panny
poślubionej Józefowi.

do pobrania


Triumf Niepokalanej 4/2023

Kościół pomaga duszom czyśćcowym swym wstawiennictwem, zwłaszcza poprzez Najświętszą Ofiarę. W dniu 2 listopada każdy kapłan może odprawić trzy Msze św., by powódź łask spłynęła z ołtarzy w jak najpełniejszej mierze i aby jak najwięcej dusz mogło dziś wejść do Nieba.
Ponadto w tym dniu Kościół daje wiernym nieograniczoną liczbę odpustów zupełnych przeznaczonych dla dusz czyśćcowych. Uczyńmy cały listopad miesiącem skutecznej, czynnej miłości do dusz czyśćcowych.
Dusze czyśćcowe otrzymują wielką pociechę od Najświętszej Maryi Panny. Dusze czyśćcowe pocieszane są również przez aniołów, a zwłaszcza przez swoich aniołów stróżów.
Możemy pomóc duszom czyśćcowym poprzez modlitwę, jałmużnę, Mszę św., otrzymane odpusty. Jest to wyraz naszej miłości. Żaden prawdziwie pobożny katolik nie zaniedbuje tego duchowego dzieła miłosierdzia.

do pobrania

 


Triumf Niepokalanej 3/2023

Szkaplerz jest trwałym znakiem poświęcenia rodzaju ludzkiego i każdego z nas Niepokalanemu Sercu Maryi, aby to poświęcenie było dla nas zawsze obecne, aby Najświętsza Dziewica była dla nas tą Gwiazdą Morza, która poprzez życiowe burze doprowadza nas szczęśliwie do portu wiecznego zbawienia, do którego zmierzamy.
Zachęcamy wszystkich do przyjęcia szkaplerza i wiernego noszenia go.

 

do pobrania


Triumf Niepokalanej 2/2023

Ten numer Triumfu Niepokalanej poświęcony jest bardzo ważnemu zagadnieniu: królewskiej godności Najświętszej Maryi Panny. Maryja panuje nad wszystkim, jest Władczynią całego wszechświata.

Wielkość, chwała, potęga i majestat Maryi jest taki, że cała natura Ją podziwia i Aniołowie wielbią i czczą, ludzie się upokarzają, Niebo się zadziwia, ziemia się lęka, a piekło drży, trwoży się i rozpacza.

Jak zawsze w numerze opublikowane są także rycerskie informacje z Polski i ze świata.

do pobrania

 Triumf Niepokalanej 1/2023

W związku z przypadającą w tym roku 165. rocznicą objawień Matki Bożej w Lourdes zachęcamy do zapoznania się z ich aspektem historycznym oraz duchowym.

Początki objawień sięgają 11 lutego 1858 roku. W każdym z osiemnastu objawień Maryja ukazuje się w chwale niebieskiego świata. Cała Jej postać jest świetlista, przybrana w śnieżnobiałą szatę, przepasana błękitną szarfą, na stopach widnieją złote róże, głowa nakryta jest białym welonem, a w rękach Matka Boża trzyma cudowny różaniec. Gdy zapytano wizjonerkę Bernadetę o piękno Postaci, było jej trudno je wyrazić. Było to bowiem inne piękno niż to ziemskie.
 
 
https://www.youtube.com/watch?v=dink1lnFUmA&list=PL8E1JJFVhuzphswXtRU70Xsc2nTCr7L9x&index=10
 


Triumf Niepokalanej 4/2022

Najświętsza Panna nieprzerwanie pokazuje, jak bardzo ceni modlitwę różańcową oraz jak bardzo jest ona dla nas pożyteczna. Katolicy niejednokrotnie przed wielkimi bitwami wzywali opieki Matki Bożej, posługując się różańcem, aby uprosić zwycięstwo. Maryja, wysłuchując modlitw, wskazywała, jak wielka jest moc Boża.

W bitwie pod Lepanto, 7 października 1571 roku, Maryja wysłuchała próśb modlącej się Europy o zwycięstwo w decydującej bitwie. Również w bitwie wiedeńskiej, w 1683 roku, Matka Boża ukazała moc modlitwy różańcowej. Było to jedno z największych zwycięstw różańcowych w historii świata.

Tak jak kiedyś Matka Boża posłużyła się małą garstką Rycerzy, tak i dzisiaj pragnie okazać swoją potęgę, posługując się małą garstką swych czcicieli. Przygotowuje swoją armię, w której każdy z nas może być Rycerzem, jeśli tylko wybierze Ją na Hetmankę i chwyci za różaniec niczym za oręż w walce.


Triumf Niepokalanej 3/2022

Niepokalane Poczęcie Najświętszej Maryi Panny — jest to jeden z dwunastu przywilejów, jakie otrzymała Maryja od Boga, które wskazują na Jej wyjątkowość. Matka Pana naszego Pana Jezusa Chrystusa została przeznaczona do godności najwyższej, jedynej, niezrównanej. Bóg udziela każdemu z nas łaski, które są nam potrzebne do wypełnienia posłannictwa, do jakiego nas przeznacza. Maryi udzielił łask i przywilejów najwyższych, takich, jakimi nikt inny obdarzony nie został ani nigdy nie będzie. Dzięki temu stała się godnym przybytkiem Wcielonego Słowa oraz Pogromicielką szatana. Bóg, wybierając Ją na Matkę swego Syna, nie mógł pozwolić na to, aby choćby na moment pozostała pod władzą diabła. Jak Ciało Chrystusowe jest wolne od wszelkiego grzechu, tak i ciało Maryi Panny musiało być czyste, bo owoc święty może pochodzić tylko z drzewa świętego.

 


Triumf Niepokalanej 2/2022

Ojciec Maksymilian Maria Kolbe oraz św. Ludwik Maria Grignion de Montfort często wspominali o Matce Bożej jako Pośredniczce wszelkich łask. Święty Maksymilian mówił, że to właśnie Maryja jako Matka Jezusa Zbawiciela stała się Współodkupicielką rodzaju ludzkiego, a jako Oblubienica Ducha Świętego uczestniczy w udzielaniu wszelkich łask. Święty Ludwik Grignion de Montfort wypowiadał się o Niej w ten sposób: „Bóg wybrał Ją na Skarbniczkę, Szafarkę i Rozdawczynię wszystkich swoich łask. Wszystkie Jego łaski i wszystkie dary przechodzą przez Jej ręce”. A św. Bernard pisał, że „wedle władzy, jaką otrzymała Maryja, rozdaje łaski Ojca Przedwiecznego, cnoty Jezusa Chrystusa i dary Ducha Świętego komu chce, jak chce i tyle, ile chce”.

 

do pobrania


 Triumf Niepokalanej 1/2022

Zachęcamy do lekatury nowego numeru “Triumfu Niepokalanej”. Zawarte w nim artykuły dotyczą kwestii życia na ziemi, które jest pielgrzymką do Nieba. Lektura tych tekstów jest szczególnie istotna w czasie, gdy rozpoczyna się rok kalendarzowy, co sprzyja refleksji nad swoim życiem. Zachęcamy do zapoznania się z treścią tego numeru oraz przekazywanie go rodzinie, przyjaciołom i znajomym.

 

do pobrania


Triumf Niepokalanej 4/2021

Najnowszy numer poświęcony jest misjom, jej patronce, św.

Teresie od Dzieciątka Jezusa, a także pierwszemu zadaniu M.I. – nawracaniu dusz.
Wszystkie prace apostolskie zaczynajmy przede wszystkim od naszego uświęcenia. Nie smućmy się, jeśli nie mamy wielu okazji do zewnętrznego apostolstwa. Zawsze, tak jak św. Teresa od Dzieciątka Jezus, możemy być misjonarzami mocą miłości i pokuty.

do pobrania


Triumf Niepokalanej 3/2021

Abyśmy mogli godnie wypełniać nasze powołanie Rycerzy Niepokalanej, musimy zadać sobie pytanie, jakimi cechami powinien odznaczać się takowy Rycerz. Odpowiedź na to pytanie powinna być zakotwiczona w rzeczywistości, w której żyjemy. Musi ona uwzględniać czasy i okoliczności, w których przyszło nam istnieć.

Rycerz dzisiejszych czasów musi dążyć do świętości. Im większa nieprawość panuje na świecie, tym większa powinna być osobista świętość tych, którzy z nią walczą. Serce Rycerza musi płonąć żarem miłości do swego Pana i Króla. Taki Rycerz musi być całkowicie oddany służbie swemu Panu.

do pobrania


Triumf Niepokalanej 2/2021

„Nie pozostawię Was sierotami” (J 14, 18). Te słowa, którymi Pan Jezus zwraca się do apostołów, odkrywają nam wielkie pragnienie Serca Jezusowego. Pragnienie to wyrażone jest również w innym miejscu następującymi słowami:
„A oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata” (Mt 28, 20). Jest to pragnienie pozostania z nami, przy nas, pragnienie ciągłej przyjaźni Serca Jezusowego z naszymi sercami. Ale jakże miałaby dokonać się realizacja tego pragnienia, kiedy miejscem triumfu Serca Pana Jezusa jest tron królewski po prawicy Ojca? Oto mądrość Boża wymyśliła metodę rozwiązania tego, co dla człowieka nierozwiązywalne.

do pobrania


Triumf Niepokalanej 1/2021

Szczególne miejsce w  sposobie rządzenia i opiekowania się światem zajmuje Maryja. Ona jest Matką Opatrzności Bożej. Pan Bóg w swojej wszechmądrości wyposażył Ją w środki potrzebne do współdziałania z Opatrznością Bożą w dziele Odkupienia ludzkości i prowadzenia do celu wyznaczonego przez dobrego Boga.
Ta szczególna pozycja Maryi w dziele Opatrzności Bożej opiera się na innym przywileju, jakim wyposażył ją Pan Bóg, mianowicie na wszechpośrednictwie Najświętszej Maryi Panny.

do pobrania


Triumf Niepokalanej 4/2020

 

 

 

 

do pobrania

 


Triumf Niepokalanej 3/2020

 

 

 

 

do pobrania

 


Triumf Niepokalanej 2/2020

 

 

 

 

do pobrania

 Triumf Niepokalanej 1/2020

 

 

 

do pobrania

 


Triumf Niepokalanej 3/2019

 

 

 

 

do pobrania

 Triumf Niepokalanej 2/2019

 

 

 

do pobrania

 Triumf Niepokalanej 1/2019

 

 

 

do pobrania

 


Triumf Niepokalanej 3/2018

 

 

 

do pobrania


Triumf Niepokalanej 2/2018

 

 

 

do pobrania


Triumf Niepokalanej 1/2018

 

 

 

do pobrania


Triumf Niepokalanej 3/2017

 

 

 

do pobrania


Triumf Niepokalanej 2/2017

 

 

 

do pobraniaTriumf Niepokalanej 1/2017

 

 

 

do pobraniaTriumf Niepokalanej Nr 4/2016

 

 

 

do pobraniaTriumf Niepokalanej Nr 3/2016

 

 

 

do pobrania